06 249 17 277

Algemene voorwaarden

Fotograaf gespecialiseerd in beauty, glamour en portretfotografie in Friesland

 

Algemene voorwaarden

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– Carine Belzon Fotografie: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
– Deelnemer: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

2. Toepassing en toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Carine Belzon fotografie en Deelnemer, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Deelnemer wordt hierbij

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Carine Belzon Fotografie heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Inschrijvingen en bestellingen

Het inschrijven voor workshops en bestellen van andere diensten of producten kan alleen via het aanmeldingsformulier op de website. Met de inschrijving of bestelling verklaart Deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Deelnemer verbindt zich dan ook tot betaling van het cursusgeld resp. aankoopbedrag. De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op een workshop.

5. Herroeping

Wanneer Deelnemer een consument is en de inschrijving resp. bestelling via het internet of telefonisch is gedaan, kan hij of zij de inschrijving (koopovereenkomst met betrekking tot de koop van een workshop) of bestelling van een ander product of dienst binnen veertien kalenderdagen zonder opgave van redenen per e-mail herroepen. De termijn begint te lopen de dag nadat Deelnemer het product heeft ontvangen of de dienst heeft afgesloten. Om aan de herroepingtermijn te voldoen is de tijdige verzending van de herroeping voldoende. Herroeping kan alleen per e-mail. Alle benodigde gegevens staan te vinden op het modelformulier herroeping. Herroeping is niet mogelijk bij aankoop van een digitaal product, zoals een e-boek, Photoshop handelingen, Lightroom presets of een online cursus, die via internet is te downloaden en waarbij Deelnemer laat weten dat hij of zij het binnen veertien dagen wilt hebben èn verklaard heeft af te zien van de wettelijke bedenktijd.

6. Restitutie

In het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de aan beide kanten ontvangen prestaties te worden teruggegeven resp. het genoten voordeel (bijv. gebruiksvoordelen) te worden afgegeven. Verplichtingen met betrekking tot de restitutie van betalingen moeten binnen 14 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor de Deelnemer en Carine Belzon Fotografie te lopen vanaf het moment van verzending van de herroeping conform het modelformulier herroeping.

7. Betaling

Betaling van het factuurbedrag dient uiterlijk zeven werkdagen na bevestiging van de inschrijving resp. bestelling ontvangen te zijn op de bankrekening van Carine Belzon Fotografie. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.

Indien niet tijdig wordt betaald is de Deelnemer in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De Deelnemer is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van het factuurbedrag tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.

Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Deelnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro.

Carine Belzon fotografie heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Carine Belzon fotografie, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Carine Belzon fotografie is ontvangen.

8. Annulering

Deelnemer kan de inschrijving voor een workshop of cursus tot één (1) maand voor de aanvangsdatum kosteloos annuleren.

Carine Belzon Fotografie behoudt te allen tijde het recht voor om een workshop bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren. De beslissing hierover zal uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de betreffende workshop genomen worden. Deelnemer wordt hierover per e-mail op de hoogte gesteld. Bij ziekte van de docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de workshop per e-mail dan wel telefonisch dan wel per sms-bericht afgelast.

Gedane betalingen worden volledig teruggestort. Restitutie van betalingen zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen, worden nagekomen.

9. Aansprakelijkheid

Carine Belzon Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Deelnemer is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Carine Belzon fotografie of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

10. Faillissement/surseance

Zowel Carine Belzon Fotografie als de Deelnemer heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

11. Rechts- en forumkeuze algemene voorwaarden

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Carine Belzon Fotografie en de Deelnemer, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leeuwarden.

Vraag over de algemene voorwaarden? Stuur een bericht:

reCAPTCHA is required.
Carine Belzon

Carine Belzon

Fotograaf


Woonachtig in Friesland en gespecialiseerd in portretfotografie: kinderportretten, beauty en glamour fotografie, boudoir, make-over fotosessies en fine-art portretten. Mijn studio aan huis is gevestigd in Drachten. Ik kom regelmatig in Utrecht en ben ook te boeken voor een fotoshoot op maat in deze regio.

X
Share
Pin
Tweet
Share